Το τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε την εγκυρότητα των «μυστικών μαρτύρων»

Το τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε την εγκυρότητα των «μυστικών μαρτύρων»

Το τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε την εγκυρότητα των «μυστικών μαρτύρων»

Το τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε την εγκυρότητα των «μυστικών μαρτύρων»

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας έκρινε πρόσφατα ότι οι καταθέσεις μυστικών μαρτύρων που δεν περιέχουν πληροφορίες για οποιαδήποτε ενέργεια, τόπο, ημερομηνία ή άτομο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία για συλλήψεις, ενώ κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να γίνει σύλληψη λόγω μυστικής κατάθεσης μάρτυρα σε περίπτωση που αυτή περιλάμβανε αξιόπιστες πληροφορίες.